• ලබන 6 වනදා යළිත් තද සුළං තත්ත්වයක් - Bad Weather Condition Sri Lanka

  Bad Weather Condition Sri Lanka For Copyright Matters Please Contact Us At : mhdsuranga@hotmail.com Visit Us - http://vishwakarma.tv/ Like Us - https://www.facebook.com/vishwakarma.lk/ Thank you so much for watching. Make sure you share the video with your friends and don't forget to subscribe.

  published: 03 Dec 2017
 • Weather Sri lanka Today

  published: 16 May 2016
 • ශ්‍රී ලංකාවට වෙන දේ පෙන්නන සැටලයිට් දර්ශන I Weather in Sri Lanka Today- SriLankaView

  published: 30 Nov 2017
 • Extream weather condition Sri Lanka

  published: 28 May 2017
 • FLOOD-LAND SLIDE-HURRICANE-BAD WEATHER ALERT IN SRI LANKA 2017-11-29

  FLOOD-LAND SLIDE-HURRICANE-BAD WEATHER ALERT IN SRI LANKA BROUGHT YOU BY G-ENTERTAINER PLEASE LIKE AND SUBSCRIBE FOR MORE VIDEOS

  published: 29 Nov 2017
 • Bad weather condition in Sri Lanka 2

  Watch More in -http://www.gossiplankanews.com

  published: 30 Nov 2017
 • Weather News In Sri Lanka 2017-11-30

  Weather News In Sri Lanka 2017-11-30 FLOOD,LAND SLIDE,HURRICANE, BAD WEATHER ALERT IN SRI LANKA 2017-11-30 BROUGHT YOU BY G-ENTERTAINER PLEASE LIKE AND SUBSCRIBE FOR MORE VIDEOS

  published: 30 Nov 2017
 • May 29 Sri Lanka Weather Report

  read more on - http://www.gossiplankanews.com

  published: 29 May 2017
 • Weather Sri lanka

  published: 05 Dec 2017
 • ඉදිරි දවස්වල ලංකාවේ කාලගුණයට වෙන්න යනදේ lanka weather in next week

  දිවයිනට බලපෑ අයහපත් කාලගුණ තත්වයේ ඉදිරි සතිවල ස්වරූපය පිළිබඳව මෙම වීඩියෝවේ දැක්වේ.

  published: 01 Dec 2017
 • Bad Weather In Sri Lanka 2017 Sinhala

  Bad Weather In Sri Lanka 2017 Sinhala Colombo Fort

  published: 01 Dec 2017
 • Bad weather condition in sri lanka 3

  Watch More in -http://www.gossiplankanews.com

  published: 30 Nov 2017
 • The weather in Sri Lanka

  The weather in Sri Lanka, how is it?

  published: 10 Aug 2015
 • Extreme Weather In Sri Lanka

  Last week we experienced strong wind and heavy rain. But why did that happened all of a sudden? What's coming next? Read More: http://techtrackshow.com/video/extreme-weather-in-sri-lanka Follow TechTrack: http://facebook.com/TechTrackShow http://twitter.com/TechTrackShow http://plus.google.com/+TechTrackShow Follow Malinda: http://facebook.com/MalindaOnline http://twitter.com/MalindaOnline http://instagram.com/MalindaOnline http://plus.google.com/+MalindaAlahakoon

  published: 07 Dec 2017
 • Tornado sri lanka

  published: 04 Feb 2016
 • Sri lanka weather effect

  published: 19 May 2016
 • Weather today in Sri Lanka

  published: 10 Oct 2014
 • Sri Lanka Rain Forecast

  Sri Lanka weather (Rain) Forecast 2017 (November - December )(2017-12-02 to 2017-12-11)

  published: 02 Dec 2017
 • Extreme weather: Nearly 100 dead in Sri Lanka

  In Sri Lanka, the death toll from flash floods and landslides has jumped to 92. The country's Disaster Management Center said that over 100 people are still missing and 250,000 have been moved to temporary shelter, after rainstorms lashed the island nation over the last few days. Central areas of the country have been worst hit, with 57 people killed following two massive landslides last week. Subscribe to us on Youtube: https://www.youtube.com/user/CCTVNEWSbeijing Download for IOS: https://itunes.apple.com/us/app/cctvnews-app/id922456579?l=zh&ls=1&mt=8 Download for Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imib.cctv Follow us on: Facebook: https://www.facebook.com/cctvnewschina Twitter: https://twitter.com/CCTVNEWS Google+: https://plus.google.com/+CCTVNEWSbeijing Tum...

  published: 24 May 2016
 • The ever changing weather of Sri Lanka

  This is from our trip to Sri Lanka. I upload videos every Friday :) Music: JPB - High [NCS Release] https://youtu.be/Tv6WImqSuxA SoundCloud https://soundcloud.com/anis-jay Facebook https://www.facebook.com/jayprodbeatz Twitter https://twitter.com/gtaanis Instagram http://instagram.com/gtaanis

  published: 17 Jul 2017
 • Cyclone Mora: Deadly weather hits Bangladesh and Sri Lanka

  Cyclone Mora has caused widespread destruction across Sri Lanka and Bangledesh, killing 200 people, and leaving tens of thousand stranded. The storm made landfall in Bangledesh on Tuesday - after bringing monsoon rain and landslides to neighbouring Sri Lanka - which is now in the grip of the worst natural disaster since the 2004 tsunami. Sarah Jones reports Subscribe: http://trt.world/subscribe Livestream: http://trt.world/ytlive Facebook: http://trt.world/facebook Twitter: http://trt.world/twitter Instagram: http://trt.world/instagram Visit our website: http://trt.world

  published: 30 May 2017
 • Sri lanka Weather Condition and Disaster Situation

  Sri lanka Weather Condition and Disaster Situation

  published: 26 May 2017
 • sri lanka- weather situation- අයහපත් කාලගුණ තත්වයෙන් වු හානි

  published: 30 Nov 2017
 • Sri Lanka Up Country Weather

  Sri Lanka Up Country Weather- 12.06.2014

  published: 12 Jun 2014
developed with YouTube
ලබන 6 වනදා යළිත් තද සුළං තත්ත්වයක් - Bad Weather Condition Sri Lanka

ලබන 6 වනදා යළිත් තද සුළං තත්ත්වයක් - Bad Weather Condition Sri Lanka

 • Order:
 • Duration: 2:03
 • Updated: 03 Dec 2017
 • views: 35959
videos
Bad Weather Condition Sri Lanka For Copyright Matters Please Contact Us At : mhdsuranga@hotmail.com Visit Us - http://vishwakarma.tv/ Like Us - https://www.facebook.com/vishwakarma.lk/ Thank you so much for watching. Make sure you share the video with your friends and don't forget to subscribe.
https://wn.com/ලබන_6_වනදා_යළිත්_තද_සුළං_තත්ත්වයක්_Bad_Weather_Condition_Sri_Lanka
Weather Sri lanka Today

Weather Sri lanka Today

 • Order:
 • Duration: 3:38
 • Updated: 16 May 2016
 • views: 75975
videos
https://wn.com/Weather_Sri_Lanka_Today
ශ්‍රී ලංකාවට වෙන දේ පෙන්නන සැටලයිට් දර්ශන I Weather in Sri Lanka Today- SriLankaView

ශ්‍රී ලංකාවට වෙන දේ පෙන්නන සැටලයිට් දර්ශන I Weather in Sri Lanka Today- SriLankaView

 • Order:
 • Duration: 1:12
 • Updated: 30 Nov 2017
 • views: 41395
videos
https://wn.com/ශ්‍රී_ලංකාවට_වෙන_දේ_පෙන්නන_සැටලයිට්_දර්ශන_I_Weather_In_Sri_Lanka_Today_Srilankaview
Extream weather condition Sri Lanka

Extream weather condition Sri Lanka

 • Order:
 • Duration: 2:30
 • Updated: 28 May 2017
 • views: 7228
videos
https://wn.com/Extream_Weather_Condition_Sri_Lanka
FLOOD-LAND SLIDE-HURRICANE-BAD WEATHER ALERT IN SRI LANKA 2017-11-29

FLOOD-LAND SLIDE-HURRICANE-BAD WEATHER ALERT IN SRI LANKA 2017-11-29

 • Order:
 • Duration: 4:48
 • Updated: 29 Nov 2017
 • views: 3088
videos
FLOOD-LAND SLIDE-HURRICANE-BAD WEATHER ALERT IN SRI LANKA BROUGHT YOU BY G-ENTERTAINER PLEASE LIKE AND SUBSCRIBE FOR MORE VIDEOS
https://wn.com/Flood_Land_Slide_Hurricane_Bad_Weather_Alert_In_Sri_Lanka_2017_11_29
Bad weather condition in Sri Lanka 2

Bad weather condition in Sri Lanka 2

 • Order:
 • Duration: 2:17
 • Updated: 30 Nov 2017
 • views: 6481
videos
Watch More in -http://www.gossiplankanews.com
https://wn.com/Bad_Weather_Condition_In_Sri_Lanka_2
Weather News In Sri Lanka 2017-11-30

Weather News In Sri Lanka 2017-11-30

 • Order:
 • Duration: 10:03
 • Updated: 30 Nov 2017
 • views: 63
videos
Weather News In Sri Lanka 2017-11-30 FLOOD,LAND SLIDE,HURRICANE, BAD WEATHER ALERT IN SRI LANKA 2017-11-30 BROUGHT YOU BY G-ENTERTAINER PLEASE LIKE AND SUBSCRIBE FOR MORE VIDEOS
https://wn.com/Weather_News_In_Sri_Lanka_2017_11_30
May 29 Sri Lanka Weather Report

May 29 Sri Lanka Weather Report

 • Order:
 • Duration: 1:47
 • Updated: 29 May 2017
 • views: 10236
videos
read more on - http://www.gossiplankanews.com
https://wn.com/May_29_Sri_Lanka_Weather_Report
Weather Sri lanka

Weather Sri lanka

 • Order:
 • Duration: 1:44
 • Updated: 05 Dec 2017
 • views: 35
videos
https://wn.com/Weather_Sri_Lanka
ඉදිරි දවස්වල ලංකාවේ කාලගුණයට වෙන්න යනදේ lanka weather in next week

ඉදිරි දවස්වල ලංකාවේ කාලගුණයට වෙන්න යනදේ lanka weather in next week

 • Order:
 • Duration: 0:54
 • Updated: 01 Dec 2017
 • views: 122
videos
දිවයිනට බලපෑ අයහපත් කාලගුණ තත්වයේ ඉදිරි සතිවල ස්වරූපය පිළිබඳව මෙම වීඩියෝවේ දැක්වේ.
https://wn.com/ඉදිරි_දවස්වල_ලංකාවේ_කාලගුණයට_වෙන්න_යනදේ_Lanka_Weather_In_Next_Week
Bad Weather In Sri Lanka 2017 Sinhala

Bad Weather In Sri Lanka 2017 Sinhala

 • Order:
 • Duration: 1:06
 • Updated: 01 Dec 2017
 • views: 964
videos https://wn.com/Bad_Weather_In_Sri_Lanka_2017_Sinhala
Bad weather condition in sri lanka 3

Bad weather condition in sri lanka 3

 • Order:
 • Duration: 2:25
 • Updated: 30 Nov 2017
 • views: 4557
videos
Watch More in -http://www.gossiplankanews.com
https://wn.com/Bad_Weather_Condition_In_Sri_Lanka_3
The weather in Sri Lanka

The weather in Sri Lanka

 • Order:
 • Duration: 4:52
 • Updated: 10 Aug 2015
 • views: 2826
videos
The weather in Sri Lanka, how is it?
https://wn.com/The_Weather_In_Sri_Lanka
Extreme Weather In Sri Lanka

Extreme Weather In Sri Lanka

 • Order:
 • Duration: 4:03
 • Updated: 07 Dec 2017
 • views: 12876
videos
Last week we experienced strong wind and heavy rain. But why did that happened all of a sudden? What's coming next? Read More: http://techtrackshow.com/video/extreme-weather-in-sri-lanka Follow TechTrack: http://facebook.com/TechTrackShow http://twitter.com/TechTrackShow http://plus.google.com/+TechTrackShow Follow Malinda: http://facebook.com/MalindaOnline http://twitter.com/MalindaOnline http://instagram.com/MalindaOnline http://plus.google.com/+MalindaAlahakoon
https://wn.com/Extreme_Weather_In_Sri_Lanka
Tornado sri lanka

Tornado sri lanka

 • Order:
 • Duration: 1:45
 • Updated: 04 Feb 2016
 • views: 47815
videos
https://wn.com/Tornado_Sri_Lanka
Sri lanka weather effect

Sri lanka weather effect

 • Order:
 • Duration: 2:27
 • Updated: 19 May 2016
 • views: 1006
videos
https://wn.com/Sri_Lanka_Weather_Effect
Weather today in Sri Lanka

Weather today in Sri Lanka

 • Order:
 • Duration: 1:37
 • Updated: 10 Oct 2014
 • views: 10591
videos
https://wn.com/Weather_Today_In_Sri_Lanka
Sri Lanka Rain Forecast

Sri Lanka Rain Forecast

 • Order:
 • Duration: 3:07
 • Updated: 02 Dec 2017
 • views: 96
videos
Sri Lanka weather (Rain) Forecast 2017 (November - December )(2017-12-02 to 2017-12-11)
https://wn.com/Sri_Lanka_Rain_Forecast
Extreme weather: Nearly 100 dead in Sri Lanka

Extreme weather: Nearly 100 dead in Sri Lanka

 • Order:
 • Duration: 0:44
 • Updated: 24 May 2016
 • views: 11965
videos
In Sri Lanka, the death toll from flash floods and landslides has jumped to 92. The country's Disaster Management Center said that over 100 people are still missing and 250,000 have been moved to temporary shelter, after rainstorms lashed the island nation over the last few days. Central areas of the country have been worst hit, with 57 people killed following two massive landslides last week. Subscribe to us on Youtube: https://www.youtube.com/user/CCTVNEWSbeijing Download for IOS: https://itunes.apple.com/us/app/cctvnews-app/id922456579?l=zh&ls=1&mt=8 Download for Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imib.cctv Follow us on: Facebook: https://www.facebook.com/cctvnewschina Twitter: https://twitter.com/CCTVNEWS Google+: https://plus.google.com/+CCTVNEWSbeijing Tumblr: http://cctvnews.tumblr.com/ Weibo: http://weibo.com/cctvnewsbeijing
https://wn.com/Extreme_Weather_Nearly_100_Dead_In_Sri_Lanka
The ever changing weather of Sri Lanka

The ever changing weather of Sri Lanka

 • Order:
 • Duration: 0:31
 • Updated: 17 Jul 2017
 • views: 178
videos
This is from our trip to Sri Lanka. I upload videos every Friday :) Music: JPB - High [NCS Release] https://youtu.be/Tv6WImqSuxA SoundCloud https://soundcloud.com/anis-jay Facebook https://www.facebook.com/jayprodbeatz Twitter https://twitter.com/gtaanis Instagram http://instagram.com/gtaanis
https://wn.com/The_Ever_Changing_Weather_Of_Sri_Lanka
Cyclone Mora: Deadly weather hits Bangladesh and Sri Lanka

Cyclone Mora: Deadly weather hits Bangladesh and Sri Lanka

 • Order:
 • Duration: 1:47
 • Updated: 30 May 2017
 • views: 12192
videos
Cyclone Mora has caused widespread destruction across Sri Lanka and Bangledesh, killing 200 people, and leaving tens of thousand stranded. The storm made landfall in Bangledesh on Tuesday - after bringing monsoon rain and landslides to neighbouring Sri Lanka - which is now in the grip of the worst natural disaster since the 2004 tsunami. Sarah Jones reports Subscribe: http://trt.world/subscribe Livestream: http://trt.world/ytlive Facebook: http://trt.world/facebook Twitter: http://trt.world/twitter Instagram: http://trt.world/instagram Visit our website: http://trt.world
https://wn.com/Cyclone_Mora_Deadly_Weather_Hits_Bangladesh_And_Sri_Lanka
Sri lanka Weather Condition and Disaster Situation

Sri lanka Weather Condition and Disaster Situation

 • Order:
 • Duration: 0:42
 • Updated: 26 May 2017
 • views: 12280
videos https://wn.com/Sri_Lanka_Weather_Condition_And_Disaster_Situation
sri lanka- weather situation- අයහපත් කාලගුණ තත්වයෙන් වු හානි

sri lanka- weather situation- අයහපත් කාලගුණ තත්වයෙන් වු හානි

 • Order:
 • Duration: 3:40
 • Updated: 30 Nov 2017
 • views: 187
videos
https://wn.com/Sri_Lanka_Weather_Situation_අයහපත්_කාලගුණ_තත්වයෙන්_වු_හානි
Sri Lanka Up Country Weather

Sri Lanka Up Country Weather

 • Order:
 • Duration: 9:43
 • Updated: 12 Jun 2014
 • views: 9263
videos
Sri Lanka Up Country Weather- 12.06.2014
https://wn.com/Sri_Lanka_Up_Country_Weather